Prace magisterskie/licencjackie

Tematy prac licencjackich na rok akademicki 2017/2018

Promotor/opiekun

Preferowane specjalizacje

Temat pracy

prof. dr hab. Anna Trzeciak opiekun: dr Adam Augustyniak

wszystkie

Identyfikacja aktywnych form katalizatorów palladowych immobilizowanych w polimerach koordynacyjnych MOF

prof. dr hab. Anna Trzeciak opiekun: dr Andrzej Gniewek

wszystkie

Badanie aktywności katalizatorów nanocząstkowych w reakcji Suzuki-Miyaura

 prof. dr hab. Anna Trzeciak

wszystkie

Ciecze jonowe jako ko-katalizatory w reakcjach organicznych.

 prof. dr hab. Anna Trzeciak

wszystkie

Ciecze jonowe o aktywności biologicznej

dr Wojciech Bury/prof. dr hab. Anna Trzeciak

wszystkie

Materiały mikroporowate jako pochłaniacze par jodu.

(praca teoretyczna lub eksperymentalna)

dr Wojciech Bury/prof. dr hab. Anna Trzeciak

wszystkie

Synteza polimerów koordynacyjnych zawierających łączniki pirenowe i węzły cyrkonowe lub cerowe.

(praca eksperymentalna)

 


 

Tematy prac magisterskich na rok akademicki 2017/2018

Promotor/opiekun

Preferowane specjalizacje

Temat pracy

prof. dr hab. Anna Trzeciak

Opiekun: dr Ewa Mieczyńska

wszystkie

Synteza bis i triarylowych pochodnych w tandemowych reakcjach Hecka i Suzuki

prof. dr hab. Anna Trzeciak

opiekun: dr Izabela Czeluśniak

wszystkie

Synteza i charakterystyka nowych enamin z grupami dikarboksylowymi

prof. dr hab. Anna Trzeciak

opiekun: dr inż. Andrzej Gniewek

wszystkie

Synteza i badanie aktywności nanocząstkowych katalizatorów bimetalicznych Pd-Fe3O4

prof. dr hab. Anna Trzeciak

opiekun: dr Adam Augustyniak

wszystkie

Wady i Zaburzenia Struktury Polimerów Koordynacyjnych MOF jako Narzędzie dla Tworzenia Aktywnych Form Katalizatorów w Reakcjach Sprzęgania C-C.

dr hab. Anna Skarżyńska

wszystkie

Związki kompleksowe platyny z ligandami fosforowymi: synteza, badania strukturalne i aktywność katalityczna

prof. dr hab. Anna Trzeciak

wszystkie

Kompleksy palladu jako katalizatory syntezy związków aktywnych biologicznie

prof. dr hab. Anna Trzeciak

wszystkie

Katalizowana synteza aktywnych składników suplementów diety.

prof. dr hab. Anna Trzeciak

wszystkie

Hydroformylacja estrów katalizowana związkami rodu

dr Wojciech Bury/prof. dr hab. Anna Trzeciak

wszystkie

Projektowanie i synteza materiałów typu MOF z defektami jako potencjalnych nośników wybranych leków oraz badanie stopnia ich inkorporacji i kontrolowanego uwalniania.

dr Wojciech Bury/prof. dr hab. Anna Trzeciak

wszystkie

Modyfikacje strukturalne węzłów i łączników w wybranych porowatych polimerach koordynacyjnych - wpływ na stabilność i właściwości katalityczne.