Prace magisterskie/licencjackie/ dissertation

Tematy prac licencjackich na rok akademicki 2019/2020 

Promotor

Pref.

T e m a t

Uwagi

dr Paulina Kocięcka

 

Katalityczna reakcja aminokarbonylowania alkinów

w obecności kompleksów palladu(II).

praca eksperymentalna lub teoretyczna

dr Wojciech Bury

 

Materiały mikroporowate w oczyszczaniu powietrza i wody.

praca teoretyczna

dr Wojciech Bury

 

Modyfikacje strukturalne węzłów i łączników w wybranych porowatych polimerach koordynacyjnych - wpływ na odporność wobec czynników korozyjnych.

praca eksperymentalna

dr Tomasz Bereta

 

Struktura i reaktywność nowych chiralnych związków kompleksowych palladu.

 

 

 

     

dr Andrzej Gniewek

 

Badanie aktywności katalizatorów nanocząstkowych w reakcji Hecka.

 

dr Adam Augustyniak

 

Synteza i charakterystyka makrocyklicznego kompleksu palladu z 2-hydroksy -pirymidyną

praca eksperymentalna

dr Ewa Mieczyńska

 

Katalizatory rodu immobilizowane na tlenkach Al2O3 w reakcjach hydroformylacji

 

Tematy prac magisterskich na rok akademicki 2019/2020 

Promotor/opiekun

Pref.

T e m a t

prof. dr hab. A.M. Trzeciak

 

Katalizatory palladowe immobilizowane na nanorurkach węglowych.

prof. dr hab. A.M. Trzeciak/
dr Paulina Kocięcka

 

Synteza i charakterystyka nowych anionowych kompleksów palladu z kationami asymetrycznymi oraz sprawdzenie ich właściwości katalitycznych.

dr Wojciech Bury

 

Post-syntetyczna modyfikacja wybranych porowatych polimerów koordynacyjnych - wpływ na stabilność i właściwości katalityczne.

dr Wojciech Bury

 

Projektowanie, synteza i badanie właściwości materiałów kompozytowych typu MOF-polimer.

prof. dr hab. A.M. Trzeciak/ dr Tomasz Bereta

 

Chiralne związki kompleksowe palladu z ligandami asymetrycznymi. Struktura, reaktywność oraz właściwości katalityczne.

prof. dr hab. A.M. Trzeciak

 

Kompleksy palladu z ligandami azotowymi – struktura i właściwości katalityczne.

prof. dr hab. A. M. Trzeciak

 

Synteza, charakterystyka strukturalna i aktywność katalityczna nowych metaloorganicznych kompleksów Ru(II) typu piano-stool z ligandami N-donorowymi

prof. dr hab. A.M. Trzeciak/ dr Andrzej Gniewek

 

Synteza katalizatorów nanocząstkowych oraz badanie ich aktywności w reakcji Suzuki.

prof. dr hab. A.M. Trzeciak/ dr Ewa Mieczyńska

 

Synteza bis i triarylowych pochodnych w tandemowych reakcjach Hecka i Suzuki.

prof. dr hab. Anna M. Trzeciak/ dr Adam Augustyniak

 

Synteza i badanie aktywności katalitycznej kompozytów Pd-MOF z tlenkiem grafenu i nanorurkami węglowymi.

dr I. Czeluśniak

CHNK, CHO, CHMED, CHMNT

Synteza nowych materiałów polimerowych z wykorzystaniem techniki ROMP.

dr I. Czeluśniak

CHTS

Synteza i charakterystyka nowych enamin – potencjalnych związków o właściwościach farmakologicznych.

dr hab. Anna Skarżyńska

ChNK, CHO, ChMED, CHMNT

Związki kompleksowe niklu z ligandami wodorofosforanowymi - synteza, charakterystyka strukturalna i aktywność katalityczna.

TOPICS OF DIPLOMA DISSERTATION FOR BACHELOR STUDY in the academic year 2019/2020

PROMOTER

TOPIC OF DIPLOMA DISSERTATION

COMMENTS

dr Adam Augustyniak

Ionic Liquid/Metal Organic Framework Composites- synthesis and catalytic applications.

Experimental