Zielona Chemia

Ćwiczenia laboratoryjne z zielonej chemii

Ćwiczenia laboratoryjne mają na celu pokazanie w praktyce zasad zielonej chemii, kryteriów doboru rozpuszczalników do reakcji chemicznych, zastosowań mikrofal i ultradźwięków jako źródeł energii w procesach chemicznych. Przeprowadzane eksperymenty obejmują otrzymywanie związków metali z SO2, CO2 i O2 oraz ich charakterystykę, uzyskiwanie i badanie właściwości związków chromu i glinu, przetwarzanie odpadów glinowych, syntezę i badanie właściwości cieczy jonowych, otrzymywanie oraz charakterystykę wybranych kosmetyków.

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen za wykonanie przydzielonych ćwiczeń oraz za dołączone do nich sprawozdania. Przystąpienie do ćwiczeń wymaga uprzedniego przygotowania w oparciu o instrukcję, a także wykład i podręcznik.

Instrukcje do ćwiczeń
Harmonogram zajęć