Związki metali przejściowych w katalizie / Advanced Inorganic Chemistry

   Celem ćwiczeń laboratoryjnych jest poszerzenie wiedzy dotyczącej syntezy i charakterystyki związków metali przejściowych. W ramach doświadczeń student także nauczy się określać reaktywności związków metali w reakcjach stechiometrycznych a zwłaszcza w procesach katalitycznych.

   W trakcie kursu student wykonuje samodzielnie eksperymenty zgodnie z harmonogramem. Eksperymenty obejmują syntezę związków kompleksowych, także w warunkach beztlenowych przy użyciu techniki Schlenka, analizę ich struktury za pomocą technik spektroskopii w podczerwieni (IR) i UV-WIS, spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR), termograwimetrii (TGA), dyfrakcji promieni rentgenowskich dla próbek proszkowych (PXRD), chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC/MS) oraz zbadanie ich aktywności w wybranych reakcjach katalitycznych.

   Preparaty otrzymywane są w różnych warunkach przy zastosowaniu nowoczesnych technik laboratoryjnych, np. w atmosferze beztlenowej przy użyciu linii próżniowo-azotowej i techniki Schlenka lub w glove-boksie, technika syntezy mikrofalowej, czy syntezy mechanochemicznej.

 Wykaz_cwiczen_laboratoryjnych.pdf

Advanced Inorganic Chemistry-list.pdf 

Labs rules.pdf