Chemia Nieorganiczna

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii nieorganicznej

Celem ćwiczeń jest poznanie podstawowych metod otrzymywania związków nieorganicznych, które zarazem stanowią ilustrację ważnych zagadnień w chemii nieorganicznej. Ponadto ćwiczenia stwarzają możliwość, doskonalenia wcześniej poznanych oraz opanowania nowych metod i technik pracy laboratoryjnej.

W trakcie odbywania ćwiczeń wymaga się samodzielnego i indywidualnego otrzymania preparatów zgodnie z harmonogramem. Preparatami są, między innymi, proste związki nieorganiczne pierwiastków bloków s- i p-, akwakompleksy metali, związki koordynacyjne metali bloku d- (przejściowych), kompleksy chelatowe i makrocykliczne oraz związki wielordzeniowe i wielkocząsteczkowe. Preparaty otrzymywane są w różnych warunkach, przy zastosowaniu różnorodnych metod i technik laboratoryjnych, np. w temperaturach obniżonych lub podwyższonych, w roztworach, w stopionych solach lub w fazie stałej, z użyciem jonitów, przy użyciu próżni lub atmosfery obojętnej, na drodze elektrochemicznej. Prawidłowe wykonanie ćwiczenia i uzyskanie zaliczenia wymaga uprzedniego, bardzo starannego przygotowania i opracowania eksperymentu, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

Wykaz ćwiczeń laboratoryjnych z chemii nieorganicznej
Harmonogram zajęć laboratoryjnych dla II roku chemii
Harmonogram zajęć laboratoryjnych dla I roku chemii medycznej
Instrukcje do ćwiczeń